poster Plato and a Platypus walk into a bar افلاطون و پلاتیپوس به بار می روند

افلاطون و پلاتیپوس به بار می روند Plato and a Platypus walk into a bar
3.77/5.00
ترکیب لطیفه های با نمک و گاه بی مزه با برخی از مهمترین درس های زندگی چه حاصلی دارد؟ متنی فوق العاده که می توانید آن را با هرکسی که سر راهتان سبز می شود به اشتراک بگذارید. در این کتابِ نشاط بخش دانیل کلاین و توماس کت کارت فلسفه را با لطیفه آمیخته اند تا جدی ترین مباحث را به ساده ترین زبان بیان کنند.


photo Daniel Martin Klein

Daniel Martin Klein
Writer
photo Thomas Cathcart

Thomas Cathcart
Writer