poster The last Khan - Part 2 آخرین خان - بخش دوم

آخرین خان - بخش دوم The last Khan - Part 2
3.77/5.00
تصویری که از خوانین در ذهن نسل ما وجود دارد، عده ای کم سواد، زرگو و فرصت طلبند که از موقعیت های اجتماعی و سیاسی بهره برداری های شخصی می کردند. از جریانات اصلی جامعه دور بودند و از عوامل اصلی عقب ماندگی ایران به حساب می امدند. این تصویر تا چه حد درست است؟ چرا تاریخ یا اهالی تاریخ سعی دارند از روی آنها عبور کنند؟ در این اپیزود سراغ برادران قشقایی می رویم که اثرشان در رویدادهای سیاسی ایران در قرن حاضر غیرقابل انکار بوده و علارغم کارهای خوب و بد بزرگ، چندان اسمی از ایشان وجود ندارد. این بخش از اپیزود نهم پادکست پادمز در مورد سرگذشت و زمانه یکی از مهمترین شخصیت های سیاسی ایران آقای خسروخان قشقایی است.