poster Singapore politics under the People's Action Party سنگاپور: معماران مدرن

سنگاپور: معماران مدرن Singapore politics under the People's Action Party
3.38/5.00
در این اپیزود سراغ سنگاپور و معمار افسانه ای آن لی کوان یو می رویم. به سراغ کشور-شهری کوچکی که ظرف کمتر از 60 سال پس از استقلالش به قدرتی بزرگ در عرصه اقتصاد جهانی تبدیل شد. شنیدن این اپیزود به همه توصیه می شود.