به پادکست پادمز خوش آمدید. ما اینجا کتاب ها را مزه مزه می کنیم. در واقع خلاصه کتاب ها را اونطوری که می فهمیم برای شما می خونیم.

آخرین اپیزودها